Ecowoning Steenwijk

Advertenties

Drie uitzendblokjes van interviews bij de Ecowoning te Steenwijk op 4 maart 2008  op de NOS site:
http://www.nos.nl/nosjournaal/beeld_en_geluid/index.html
in het uurblok van   7 uur: van 7:24:00 tot 7:28:22 (uur:min:sec)
in het uurblok van   8 uur: van 8:40:00 tot 8:46:11
in het uurblok van 12 uur: van 12:11:50 tot 12:16:40

– Kies rechts op de kalender: 4 maart 2008;
– Scroll omlaag naar het blok ” NOS Radio Journaal;
– Kies het uurblok en klik op Speel Af pijltje;
– Sleep het wit/groene schuifknopje onder het zwarte beeldvenster naar rechts tot aan het starttijdstip. Daarna zou de reportage te beluisteren moeten zijn.

SOLVIR Ingenieursbureau, Ir. J. Husslage, 28-02-2008

Beschrijving project Ecowoning Solvir-Steenwijk, Het Bolwerk 41;

Bijlage 2 bij Inschrijfformulier_NET-Trofee_2008_Solvir.Steenwijk

1. Algemeen

De doelstelling van het project is het ontwerp, de realisatie en de demonstratie van een woon/werkgebouw dat een voorbeeld zal zijn voor talloze toekomstige bouwprojecten, waarbij in alle fasen van ontwerp, bouw, gebruik, demontage en hergebruik, gesproken kan worden van ecologisch verantwoorde aktiviteiten.

Uitgangspunten hierbij zijn in alle fasen:  minder dan 10% belasting van het milieu ten opzichte van de milieubelasting van de huidige gemiddelde nieuwbouwwoning bij een gemiddeld bewonersgedrag. Dit betreffende:  het gebruik van fossiele brandstoffen,  het gebruik van schaarse grondstoffen en schadelijke stoffen, de lozing van afvalstoffen, en het gebruik van de openbare waterleiding.

Verder is het project gericht op: lage kosten in alle fasen, vrijheid in architectonische

vormgeving en keuzen van materialen, en een hoge mate van doelmatigheid, veiligheid en eenvoud in onderhoud.

Voor een globale indruk van het resultaat van het ontwerpproces m.b.t. architectuur, functionaliteit en detaillering verwijs ik u graag naar de site: www.solvir.wordpress.com waar u doorklikt naar Onderwerp: Bouwprincipes; Items: Jan Husslage’s ecologische meesterwerk, Milieu-aspecten, en Ontwerptekeningen en -keuzen.

En tevens naar de items in Onderwerp:  Foto’s 2004/2008

Betrokken partijen:
Ontwerp, techniek en bouw: Solvir Ingenieursbureau, ir. Jan Husslage, Steenwijk, Architectonische details: architect ir. Johan Kunz, Amersfoort,                                 Adviezen: Milieukundig Onderzoek- en Ontwerpbureau Boom S/I, ir. Ernest Israels, Delft

Budget: 20.000 Euro voor materiaalkosten en 6 manjaar voor ontwerp en realisatie van het prototype. Bouwkosten volgens offerte houtskeletbouwbedrijf: 300.000 Euro

Bouwperiode:  21 juni 2004 tot najaar 2008.  In 2008 is de installatie gepland van het zonnecollectordak op het gehele zuidoost-dakvlak, de afbouw van de serre en de bouw van de termische massawand, kachelfornuis en schoorstenen.
2. Energiebesparingsresultaat

Verwacht wordt dat de doelstellingen genoemd in paragraaf 1 zullen worden gehaald. Het energiegebruik, betrokken van fossiele brandstoffen, zal minder dan 10% zijn ten opzichte dat van de huidige gemiddelde nieuwbouwwoning bij een gemiddeld bewonersgedrag.

Inzake energiegebruik in de bouwfase:

 • Het aantal transporten met vrachtauto’s was uiterst minimaal en de afstanden waren beperkt tot in de nabije regio. Aan bouwafval waren er slechts restjes plastic, die in vijf vuiniszakken pasten, zodat het bouwafval geen energiegebruik opleverde.
 • Alle bouwwerkzaamheden zijn uitgevoerd met handkracht aangevuld met lichte elektrische machines, die werkten op een set van 500 Wp aan zonnepanelen, aangevuld met 150 kwh elektriciteit uit het openbare net.
 • Het energieverbruik bij de winning en productie van de bouwmaterialen was uiterst laag. Dit was mogelijk door de keuze van de materialen en de uiterst lichte constructie (veel m3 bouwvolume per kg materiaal). Grotendeels zijn hergebruikte materialen toegepast: puingranulaat, stoeptegels, betonstenen, balkhout, vloerdelen, MDF-plaat, spaanplaat, polystyreenplaat, polyetyleenfolie, kunststof vloervilt, riolering- en elektrabuizen, elektrische installatie, hang- en sluitwerk, kranen, sanitair, glasruiten, enz. Daarnaast is toegepast: larixhout uit nabije bossen, lokaal zand en grond (vegetatiedak), leem (stucwerk), kookverf van tarwe, kalk en kleuraarden, cement, multiplex, gipsplaat, glaswol, spijkers, schroeven en HR++glas (in de verblijfsvertrekken).
 • De fundering is er een zonder heipalen of betonijzer, gemaakt van lokaal voorhanden puingranulaat met slechts 10% cement.

Inzake energiegebruik in de gebruiksfase:

 • Gedurende ruim een jaar is praktijkervaring opgedaan mbt. het thermische gedrag van het gebouw met de variant voor bijverwarming met houtkachels. Hierbij was nog niet ZO-dakvlak uitgevoerd als zonnecollector, maar wel met drie grote vensters voor opname van passieve zonne-energie. De serre en de massawand op begane rond waren ook nog niet gereed.  Dankzij de thermische compartimentering en de ongeisoleerde NO-helft van het gebouw, bleken er alleen op de eerste verdieping ZO-zijde enige uren van temperatuuroverschrijding (>25 C) voor te komen.
 • Op zonnige dagen warmen de verblijfsvertrekken (aan de ZO-zijde) ‘s-morgens snel op en de warmte gaat slechts langzaam verloren, ondanks de (nu) nog geringe thermische massa. Op de begane grond zal nog de drie ton zware schoorsteenwand worden gebouwd en het houtkachelfornuis.  De verblijfsvertrekken zijn bijverwarmd met twee houtkachels. De benodigde hoeveelheid brandstof per etmaal, tijdens zwaar bewolkte en koude dagen, bleek goed in overeenstemming met de berekeningen te zijn. De innovatieve schoorstenen van stalen kokers en glasfoamplaten voor warmteterugwinning zullen nog worden gebouwd.
 • Tot op heden (maart 2008) is slechts de elektrische opbrengst gebruikt van 500 Wp aan zonnepanelen, aangevuld met minder dan 1 kWh per dag uit het net (hoofdzakelijk voor koken). Het is de bedoeling om in 2008 1600 Wp aan PV-panelen bij te plaatsen, opdat er  netto elektriciteit zal worden geleverd aan het net.
 • De variant voor bijverwarming middels warmtepompen met gebruik van thermische energie uit grondwater en de lucht van het collectordak zal t.z.t. worden geinstalleerd.

Voor aanvullende informatie verwijs ik u graag naar de site: www.solvir.wordpress.com; Onderwerp: Bouwprincipes; Items: Jan Husslage’s ecologische meesterwerk, Milieu-aspecten, en Ontwerptekeningen en -keuzen

3. Ondernemerschap

Aan de ontwikkeling van dit project ligt ruim 30 jaar studie en ervaring ten grondslag van Jan Husslage op o.a. de terreinen van bouwfysica, constructie, sociale en organisatorische factoren bij de realisatie van ecoclusters, ecologische systemen, en

duurzame energiesystemen.

Dit project excelleert (helaas) inzake de inspanningen die nodig waren om het project te realiseren, waarbij er grote onzekerheden waren en er veel risico moest worden genomen, met mogelijk desastreuse weerstanden vanuit de lokale overheid en een kleine groep van buren rond de ecologische woning te Steenwijk.

Het resultaat is nu bekroond met zeer veel lovende woorden van minister Cramer, de Rijksbouwmeester en talloze architecten, milieudeskundigen, ondernemers en particulieren.

Zeer veel over dit alles vindt u op de site:  www.solvir.wordpress.com; o.a. in de onderwerpen:

 • Actuele Inleiding,
 • Wie is Jan Husslage,
 • Ingenieursbureau Solvir,
 • Achtergrondinformatie (lees als eerste het item: Chronologische toedracht 2000/2006)

4. Herhaalbaarheid

De argumenten, waarom dit project vele aanknopingspunten omvat voor navolging op grote schaal, zullen u na bestudering van de voorgaande paragrafen en de informatie op de site (met ook de honderden petities, protesten, reakties, publicaties en RTV-uitzendingen) wel duidelijk zijn. Overduidelijk is ook de alarmerende waarschuwing die het project heeft opgeroepen bij navolging: voor de realisatie van verregaand innovatieve woonclusters is het noodzakelijk dat de lokale overheid competent is voor een zorgvuldige begeleiding gedurende het gehele lange traject van planvorming tot uitgestabiliseerde bewoning. Bijscholingscursussen voor betrokken ambtenaren dienen te worden georganiseerd.

Met name nu in een tijd, waarin grote veranderingen nodig zijn in het leef- en consumptiepatroon, is het nodig om mensen te belonen voor een meer milieuvriendelijke levensstijl. Het project van Solvir spreekt zeer tot de verbeelding van het publiek, vooral door zijn vrije vormgeving en de opzettelijke materiaalkeuze en detaillering die dichter staat bij wat in de natuur normaal is. Het project (zoals het bedoeld was in een grotere samenhang) roept op om aandacht voor de prikkels die mensen behoeven om nieuwe wegen in te slaan naar duurzaamheid. Belangrijke prikkels daartoe vloeien voort uit het vieren van de teugels van de overheid ten aanzien van betutteling van burgers: Geef mensen meer de gelegenheid voor realisatie van eigen ideeen over hun nieuwe woning, werkplaats en leefomgeving. Beperk het keurslijf van regelgeving, voorzover die niet relevant is voor de belasting van het milieu.  Geef goede voorlichting op basis waarvan mensen kunnen kiezen voor meer milieuvriendelijke alternatieven, en waarbij hen een beloning voor ogen staat in de zin van: lagere kosten, uitleven van eigen creativiteit, sociale waardering, verhoogd zelfrespect, meer vrije tijd, betere fysieke en geestelijke gezondheid.

5. Innovativiteit

In het project zijn vele aspecten met een vernieuwend karakter verwerkt:

 • de kwalitatief en economisch succesvolle toepassing van grotendeels hergebruikte materialen en hout van hoge kwaliteit uit lokale bossen.
 • de ontwikkeling van een fundering van 90% puingranulaat, die bovendien is samengesteld
 • uit na sloop te hergebruiken segmenten.
 • de ontwikkeling van een functionele, economische, en simpel te demonteren vloerconstructie voor de begane grond. Direkt op de grond ligt geperforeerd PE-folie, daar op PS-schuimplaten, twee lagen MDF (overnaads) en daarop vloerdelen of laminaat.
 • de thermische compartimentering van elke afzonderlijke verblijfszone, waardoor het energiegebruik voor klimatisering kan worden beperkt door de voortdurende keuzevrijheid van de bewoners ten aanzien van welke zones men wil verwarmen ofwel koelen.
 • de keuze voor grotendeels niet-geclimatiseerde ruimtes in het gebouw, waardoor de m3-prijs, de hoeveelheden bouwmaterialen, en het energiegebruik sterk kunnen worden gereduceerd.
 • de ontwikkeling een zeer economisch zonnecolletordak op basis van een tuinbouwglasdek voor opwarming van lucht, welke direkt ofwel via een warmtepomp toegevoerd kan worden in de woning.
 • de ontwikkeling van een vegetatiedak van een dunne PE-folie en verder uitsluitend hergebruikte materialen, die volop beschikbaar zijn (vloer tapijten, stoeptegels en grond).
 • de toepassing van de bolle buitenste schaaldelen van bomen voor de visuele afdekking van hellende daken (of wanden). Waterafvoer vindt plaats door er onder aangebracht PE- folie. De bolle schalen blijken een langere levensduur te hebben dan vlakke schaaldelen, tgv. een andere vochthuishouding.
 • de ontwikkeling van rookkanaalsystemen voor houtkachels met een hoogrendement warmteterugwinning.
 • de benutting van de koelcapaciteit van de ongeisoleerde vloer van de noordelijke helft van de woning.
 • de ontwikkeling van een unieke kapconstructie zonder hinderlijke schoren en met een minimaal gewicht aan constructiehout per m3 gerealiseerde inhoud.
 • het ontwerp van een uiterst functionele brede dakgoot/omloop, ten behoeve van eenvoudige en veilige bereikbaarheid voor onderhoud van het dak, welke tevens een ruim overstek biedt, hetgeen gunstig is voor behoud van de houten gevelbekleding, ramen en deuren.
 • het ontwerp van de visueel half open vliering, die uitnodigt tot veel meer gebruiksfunkties, dan men in Nederland gewend is.
 • elektriciteitsvoorziening: netto zelfvoorzienend dmv. photovoltaische panelen.
 • watervoorziening: regenwater en grondwater naast slechts drinkwater uit de waterleiding.
 • grijswater en urine: uitgieteren in humeuse bodemlagen in de tuin.
 • faecalien: composteren onder laagje grond in de tuin en hergebruiken in de moestuin.
 • afval: vrijwel geen, mits er geen PVC wordt aangeschaft. Hout, PE en PP kan schoon worden verbrand in een goede kachel op ca 800 graden en bij ruime zuurstoftoevoer. Andere materialen worden gescheiden voor rycycling.
 • een voorbeeld van zelfwerkzaamheid, hetgeen mensen ervan bewust beoogt te maken, dat tot men tot veel meer in staat is, dan men gewoonlijk van zichzelf denkt. Ook wordt ermee getoond, dat men door zelfwerkzaamheid met beperkte financiele middelen een prima eigen woning kan realiseren, die na voltooing door zijn marktwaarde een zeer hoge beloning voor de geinvesteerde arbeidsuren oplevert.

—-o—-

—————————————————–
S O L V I R – Ingenieursbureau
Ir. J. Husslage
Het Bolwerk 41
8332 GX Steenwijk
solvir.steenwijk@yahoo.com

– duurzaam bouwen – milieutechnologie – bouwfysica – regeltechniek – zonne-energie-boten – energie-efficientie
—————————————————–

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
Steenwijk

Datum: 6 februari 2008
Kenmerk: STE08201
Onderwerp: Uitgebreide reactie op schikkingsvoorstel van 24 januari 2008 inzake ecowoning Het Bolwerk 41 te Steenwijk.
Geachte College,
Hierbij stuur ik u mijn reactie op het schikkingsvoorstel van de gemeente van 24 januari. Deze reactie is het resultaat van uitvoerig overleg met een kerngroep van een viertal ingenieurs, twee juristen, en enige politici, milieuorganisaties en bedrijven. In deze reactie vraag ik allereerst om bezinning.
Gezien de grote waardering, die de Ecowoning Steenwijk inmiddels landelijk heeft verworven, is het niet meer acceptabel om het risico te lopen van teloor gaan van de woning ten gevolge van een ondeskundige sloop. Bij een dergelijke aanpak wordt de wederopbouw technisch/financieel onhaalbaar. Wij willen graag komen tot een schikking, waarbij het behoud van de woning op een goede locatie wordt gegarandeerd.
De ecowoning is geheel gebouwd en voltooid overeenkomstig deverleende bouwvergunningen, waarover Welstand Het Oversticht herhaaldelijk positief heeft geadviseerd. Ook voldoet de woning sinds 27 september 2007 geheel aan alle eisen van het bouwbesluit, zoals is aangetoond in het rapport van Boom S/I van 17 augustus 2007 en dat van Solvir van 27 september 2007.
Zoals VROM (Rijksbouwmeester) u gisteren ook berichtte excelleert de woning in alle aspecten van duurzaam bouwen, cradle-to-cradle principes en CO2 neutraal bouwen en staat daarmee nu op een goede plaats in de ecohoek van de Woldmeenthe. Derhalve zijn er ons insziens geen zwaarwegende redenen om de woning te verplaatsen.
Ik verzoek u daarom om de woning te behouden op de huidige locatie. Voorts biedt ik u mijn diensten aan om in de toekomst samen werken aan de spoedige realisatie van meer uitgebreide ecologisch verantwoorde woon- en werkwijken in de gemeente Steenwijkerland, waarin de bevolking inspiratie kan opdoen om zich een meer duurzame
levenstijl eigen te maken.
Overigens ben ik onder druk van de omstandigheden ben ik ook bereid om constructief mee te werken aan verplaatsing van de ecowoning naar een andere locatie en om, onder extra voorwaarden, akkoord te gaan met het schikkingsvoorstel van de gemeente.
Een overweging die hierbij een rol speelt is de onacceptabel grote schade, die ik zou lijden door de automatische overdracht van het eigendom van de eigenlijke woning bij de onteigening van de kavel, indien de woning niet, met weinig kosten mijnerzijds, elders wordt geplaatst.
Zoals bekend uit het overleg in juni 2004 met wethouder Steijnmetz en dhr. Visserman, vertegenwoordigde de woning destijds een bouwsom van 300.000 Euro volgens de offerte van een houtskeletbouwbedrijf. In de huidige = voltooide staat en exclusief de bouwmaterialen, de serre en het collectordak is de prijs voor nieuwbouw momenteel minstens 270.000 Euro. Het verlies hiervan staat in geen verhouding tot de waarde van de kavel en de financiele tegemoetkoming van circa 23.000 Euro in het schikkingsvoorstel van de gemeente.
Alle partijen hebben er belang bij dat de kosten van de verplaatsing zo beperkt mogelijk blijven. Bovendien is het ons aller verantwoording om te kiezen voor een zoveel mogelijk milieuvriendelijke oplossing. Hiervoor onderscheid ik een drietal mogelijkheden:
Optie 1. Verplaatsen
Verplaatsing als geheel is technisch/economisch zeer wel haalbaar. Een aanbieding hiertoe hebben wij al begin december ontvangen van directeur Rob Gort van de firma Bouwcarrousel. De woning is namelijk zeer licht en zeer stijf vernageld. De overlast voor de buren wordt hiermee zeer beperkt, aangezien de werkzaamheden op Het Bolwerk in enkele dagen kunnen worden uitgevoerd. Eerst worden de ankers van het huis in de fundering verbroken, de nutsvoorzieningen afgekoppeld, ballast verwijderd van het dak, en hijsbanden aangebracht. Vervolgens wordt het huis met mobiele kranen vervoerd naar de nieuwe locatie en wordt ook de segmentenfundering verplaatst. Na stellen van de fundering wordt het huis er op geplaatst en worden kieren boven de fundering aangevuld. Bij verplaatsen kan de woning over obstakels zoals huizen, bruggen, spoorweg, rijksweg worden getild, maar de kosten hiervan nemen
natuurlijk toe met de afstand en de obstakels. Vervoer op pontons via de Aa en eventueel verder is goed mogelijk. Deze optie kenmerkt zich waarschijnlijk door de laagste kosten, mits de doellocatie met weinig obstakels is te bereiken.
Optie 2. Demontage in grote segmenten
Het is technisch mogelijk om de woning te demonteren in circa 20 segmenten, die over de weg kunnen worden vervoerd en daarna weer kunnen worden samengebouwd. Hierbij gaan slechts de vloerplaten van de eerste
verdieping verloren en kan de herbouw in korte tijd plaatsvinden. De segmenten-fundering is ontworpen voor hergebruik, maar bij transport over grote afstand moet hiervan wellicht worden afgezien. Bij deze optie is meer inzet nodig van vrachtwagens en kranen, maar de kosten zullen zeker veel lager zijn dan die van optie 3.

Optie 3. Algehele demontage
De zeer intensieve vernageling in het inmiddels keiharde larixhout van de woning levert het probleem op dat demontage van de multiplexplaten uiterst moeizaam is en daardoor zeer kostbaar. Bij demontage in losse onderdelen zal daarom ofwel het multiplex plaatmateriaal grotendeels verloren gaan, ofwel wordt de demontage kostbaar. De multiplexplaten dienen te worden gezaagd ter weerszijden van de balken. De resterende stroken op de balken mogen blijven zitten. De overige onderdelen moeten ontspijkerd worden opgeleverd. Het gipsplaat en MDF-plaat is wel zonder schade te lossen. Ook kunnen het balkmateriaal, de gepotdekselde delen, de vloerdelen van het dak en NW-wand, het isolatiemateriaal, de kozijnen, ramen en deuren, en de elektrische installatie onbeschadigd worden gedemonteerd. Deze wijze van demontage en wederopbouw vergt zeer veel arbeidsuren; ca. 30% minder dan nieuwbouw. De totale kosten van demontage, transport, droge opslag, en werderopbouw schat ik op 170.000 tot 250.000 Euro. De spreiding zit o.a. in afstand- en tijdgerelateerd transport en opslag. Kostenverhogend bij deze optie is de organisatie om bij demontage natgeregende bouwelementen weer te drogen, alvorens die mogen worden opgeslagen in bijvoorbeeld containers. Een droogstelling zal daartoe benodigd zijn. Voor het welslagen van werderopbouw is het een vereiste dat alle bouwelementen deugdelijk worden genummerd en dat deze nummering op de bouwtekeningen wordt herhaald, waarbij ook de orientatie in de constructie wordt vastgelegd.

Conclusies inzake de opties en Randvoorwaarden voor schikking
De kosten van de opties 1 of 2, tot aan oplevering van de woning, zijn waarschijnlijk niet hoger dan de kosten van demontage, transport en droge opslag van optie 3. Bij optie 3 horen ook nog de totale nieuwbouwkosten uitgaande van de geredde materialen: circa 200.000 Euro. Voor mij is dat niet haalbaar, tenzij anderen deze kosten voor hun rekening nemen.Wij verwachten van de gemeente een financiele vergoeding voor vervanging van beschadigde of verloren gegaan bouwmateriaal bij verplaatsing of demontage.

De financiering van de verplaatsing kan niet ter mijner laste komen. Wij gaan er van uit dat de gemeente het deel bekostigt van demontage, transport en droge opslag. De bijkomende kosten van en op de nieuwe bouwkavel tot aan oplevering van de woning zullen moeten worden gedekt uit projectsubsidies van VROM, Senter-Novem, provincies en andere gemeentes, en het steunfonds “Behoud Ecowoning Steenwijk”. Dit fonds is al door ons ingesteld en
wij gaan ons ervoor beijveren om met steun van de media hierop donaties in te zamelen. Wij verwachten van de gemeente dat zij zich, samen met dhr. Husslage, aktief zal beijveren om subsidies bij o.a. bovengenoemde instanties te verwerven.

De logistieke coordinatie van de werkzaamheden, kan wat ons betreft onder de verantwoording vallen van de gemeente. Echter ter beperking van schade aan de bouwmaterialen, danwel de totale constructie, is het vereist dat de technische coordinatie in handen is van een deskundige, die volledig op de hoogte is van de bouwtekeningen, het
constructief rapport en de details van de uitvoering. Het is noodzakelijk dat deze deskundige voortdurend aanwezig is bij de werkzaamheden. Zonder hoge kosten te maken voor de opleiding en inzet van een ander, ben ikzelf als constructeur/bouwer de enige met het vereiste niveau van kennis. Ik wil deze taak op mij nemen, zonder daartoe betaald te worden. Ik verwacht daarbij van de gemeente, dat zij mij ruim van te voren woonruimte ter beschikking
stelt met daarin de uit mijn woning vervreemde bezittingen. De werkzaamheden op het Bolwerk 41 worden pas gestart nadat er overeenstemming is over de nieuwe bouwkavel.

Wij achten het een taak van de gemeente om een geschikte kavel ter beschikking te stellen, waarheen de ecowoning kan worden verplaatst. Gelukkig zijn er vele bouwkavels in Steenwijk beschikbaar en komen er in nabije toekomst zeer velen bij. Geschikt voor de ecowoning houdt o.a. in dat er een zeer goede bezonning is, een goede bodemgesteldheid mbt. vegetatie, en geen grotere afstand tot een NS-station dan 5 km. En bij voorkeur nabij
open vaarwater, aangezien de aktiviteiten van Solvir met zonneboten. De divisie zonne-vaar-en-voertuigen wil ik zo spoedig mogelijk in Steenwijkerland gaan opzetten, ongeacht de omstandigheid dat de ecowoning mogelijk naar elders moet verhuizen.

Allereerst komen de tientallen nog vrije kavels in de Woldmeenthe in aanmerking. Zeer geschikt zijn de locaties langs de Aa op zo’n 100 meter van de huidige locatie. Het bestemmingsplan gaat daar uit van woon/werkfuncties. De ecowoning is daartoe geschikt met de ruime inpandige werkplaats en bovendien is uitbreiding met een bijgebouw voor de Solvir-aktiviteiten wenselijk. Vervolgens zijn er nog enige hectares open terrein in het hart van de Woldmeenthe en nabij de spoorlijn. Met name de hoek nabij de Aa kan een geschikte locatie zijn, mits de bezonning goed blijft bij toekomstige kantoorbebouwing in de omgeving. Buiten de Woldmeenthe denk ik vooral aan de stadsuitbreidingen in de richting van Eesveen (aan de Aa of de plas), op de voormalige vuilstort en op De Kamp.

Het is voor mij aanvaardbaar indien met de oplevering van een kavel nog enige tijd moet worden gewacht. Mocht de kaveluitgifte te Steenwijkerland onverhoopt niet lukken, dan verzoeken wij de gemeente daarover collega’s te raadplegen in de omliggende gemeentes, danwel elders in het land.

Resume van extra voorwaarden bij schikking

 1. Het behoud van de woning op een goede lokatie wordt gegarandeerd.
 2. De gemeente stelt een andere geschikte bouwkavel ter beschikking in Steenwijk, of bemiddelt daarvoor bij andere gemeentes totdat aldaar een geschikte kavel beschikbaar is.
 3. De gemeente beijvert zich samen met dhr. Husslage voor de verwerving van projectsubsidies.
 4. De technische coordinatie van de verplaatsing ofwel demontage wordt overgelaten aan dhr. J. Husslage.
 5. Zo spoedig mogelijk en ruim voor aanvang van de werkzaamheden op Het Bolwerk 41, doch uiterlijk 1 april 2008, wordt door de gemeente aan dhr. J. Husslage een goede woonplaats in Steenwijk beschikbaar gesteld en bekostigd (voor zover de huur daarvan hoger is dan 400 Euro per maand), alwaar zijn in en om de ecowoning verwijderde goederen (eventueel exclusief bouwmaterialen) goed toegankelijk worden geplaatst. Deze woning
  wordt ter beschikking gesteld totdat dhr. Husslage zelf een andere geschikte huur-eengezinswoning met tuin in Steenwijk is toegewezen door woningbouwvereniging Woonconcept, waarbij hij al vier jaar staat ingeschreven.
 6. De werkzaamheden voor verplaatsing van de woning van Het Bolwerk 41 worden pas gestart, nadat overeenstemming is bereikt over een geschikte locatie waarheen de woning zal worden verplaatst.
 7. Dhr. Husslage doet geen afstand van zijn rechtsmiddelen alvorens er garanties zijn inzake eerder genoemde punten.

Wij nodigen u uit om de in deze reactie beschreven punten in overweging te nemen en om ons te berichten over mogelijke nuances, welke u nodig acht bij een akkoord. Wij zijn gaarne bereid om gezamenlijk met u verder te overleggen om tot een goede oplossing van het geschil te komen.

Hieronder vindt u een lijst van namen van personen, die een kleine, maar voorname, selectie is van de vele honderden, die petities stuurden naar minister Cramer, B&W van Steenwijkerland, Tweede
Kamerleden, de ministerpresident, de Rijksbouwmeester, en de Koningin.

U kunt de petities alle lezen op onze site: WWW.SOLVIR.WORDPRESS.COM.

Hoogachtend, ir. Jan Husslage
Nevada, Granada, Spanje, 6 februari 2008

 

05-02-2008 Ir. Mels Crouwel, Rijksbouwmeester, VROM-Rijksgebouwendienst, Den Haag
30-01-2008 Ir. N.G.A. Hoek, EDP, Association for Energy Development and Planning, Den Haag
25-01-2008 Mark Sontrop, Bouwkundige, Maarssen
24-01-2008 Ir Johan Grootveld, architect
24-01-2008 Ir. Marten de Jong, architect, Amsterdam
23-01-2008 Ir. Dirk Schonkeren, architect
23-01-2008 H.W. Hubers, Stadsherstel Utrecht
22-01-2008 Esther Ouwehand, Partij voor de Dieren
22-01-2008 ing. Gerda Wentink, Franeker
22-01-2008 drs. J. W. M. Minnema
20-01-2008 Bram van Reemst, Hoofdredacteur Groene Golf, verenigingsblad Jongeren Milieu Actief, Utrecht
17-01-2008 dr. Juri Czabanowski
16-01-2008 Rim H.M. Stroeks, innovatie-adviseur
16-01-2008 Ir. Michiel Ritzen, architect
16-01-2008 ir. P.J. van Langen , TU Delft
16-01-2008 ing. Kyra Kuitert, Europees Centrum voor Eco en Agro Toerisme
16-01-2008 M. Berkelaar, beleidsadviseur milieu&verkeer
15-01-2008 Hilde Groen, voorzitter Ecodorp Alminde
15-01-2008 ir. Theo A.C. van Rooijen, architect
15-01-2008 ing. Jan Maas
15-01-2008 Jaap Walvisch, architect
14-01-2008 Ir Kees van der Hoeven, architect en oud-voorzitter van de Koninklijke maatschappij tot bevordering der Bouwkunst
13-01-2008 Jan Jongert, architect, Rotterdam
11-01-2008 Drs. WSC van Wilgenburg, Amsterdam
11-01-2008 Woon/werkvereniging VERS, Rotterdam
11-01-2008 ir. Johan Galjaard, stedenbouwkundige
10-01-2008 J. Popken, inspecteur Bouw- en Woningtoezicht gemeente Groningen
10-01-2008 Hermannus Scholtens, TU-Delft Bouwkunde
10-01-2008 Albert van der Sar, Mensgericht Ontwerpen, Haastrecht
07-01-2008 ir.A.Michaël de Vos, architect
04-01-2008 ir. Hans Meijer, SimPlan
04-01-2008 Frans Kerkhoff, architect
02-01-2008 Paul Tameling, Informatiepunt Duurzaam Bouwen
31-12-2007 P.H. Westendorp, TU-Eindhoven
31-12-2007 ir. Ernest Israels, BOOM S/I, Delft
28-12-2007 Ir. Dirk Paardekooper, Zwolle
22-12-2007 Rene Dalmeijer, Strobouw Nederland
21-12-2007 ir. Hajo Schilperoort, architect, Eindhoven
21-12-2007 Ton Lavrijssen, Stichting N.A.R., Haghorst
07-21-2007 dr. A. Jonker, Amsterdam
29-01-2007 Floris Wouterlood, Zonnestroom Producenten Vereniging
29-04-2007 Harm Scholtens, Architectuurdocent TU Delft
PERSBERICHT

Ministerie van VROM, atelier Rijksbouwmeester

Den Haag, 5 februari 2008

Rijksbouwmeester oneens met sloop Ecohuis in Steenwijk

Rijksbouwmeester Mels Crouwel heeft vandaag een brief aan het college van B&W van de gemeente Steenwijkerland gestuurd over het zogenoemde Ecohuis van de heer Husslage in Steenwijk.

De Rijksbouwmeester is het oneens met het voornemen van de gemeente tot sloop van dit Ecohuis, onder meer omdat deze woning voldoet aan alle uitgangspunten van duurzaam bouwen, cradle-to-cradle principes en CO2 neutraal bouwen. Hij roept alle partijen op bijelkaar te gaan zitten om tot een oplossing te komen die voor iedereen aanvaardbaar is en waarmee sloop voorkomen wordt.

De inhoud van de brief van de Rijksbouwmeester aan het college van B&W van de gemeente Steenwijkerland kunt u lezen in de bijlage [pdf van brief als attachment].

(dit pdf-bestand is nog niet beschikbaar op http://www.solvir.wordpress.com)

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ministerie van VROM, atelier Rijksbouwmeester, Nienke de Boer, telefoon 070 – 3391511 of 06 – 11341799.

Ecowoning Steenwijk
OPROEP VOOR PETITIES AAN MINISTER CRAMER voor het behoud van de ecologische woning te Steenwijk van ir. Jan Husslage; d.d. 5 februari 2008.

Wilt u deze oproep doorsturen aan hen die ook verontwaardigd zullen zijn over deze zaak?
————————————————————————————————
S O L V I R – Ingenieursbureau
duurzaam bouwen – milieutechnologie – bouwfysica – regeltechniek – zonne-energie-boten
Ir. J. Husslage, Het Bolwerk 41, 8332 GX Steenwijk,
solvir.steenwijk@yahoo.com, tel. 06-18544066
————————————————————————————————

Geachte lezer,

Deze noodoproep betreft de ecologische woning van ir. Jan Husslage in Steenwijk, waarvan de bouw inmiddels is voltooid, en waarvan op 7 juli 2007 in het TV-programma Nova een rapportage is uitgezonden, waarin minister Cramer heeft gezegd dat dit een voorbeeld mag zijn voor vele nieuwe woonwijken. Door de uitspraak van het gerechtshof in Arnhem op 27 november krijgt de gemeente nu de vrijheid om de woning te laten slopen en die wil dat ook zo snel mogelijk gaan doen. Feitelijk is de enige reden hiervan dat de contractuele bouwtijd is overschreden, maar in werkelijkheid draait het om kwaadwillende buren en verharde standpunten bij de gemeente. Wij hebben minister Cramer een verzoek gestuurd om te bemiddelen opdat de unieke woning zal blijven staan.

Wij verzoeken iedereen om brieven en e-mail te sturen aan minister Cramer, met het verzoek om de woning te redden. Heel duurzaam Nederland wacht in spanning op die aktie door de minister.

adres:
Minister dr. J.M. Cramer
Ministerie van VROM
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag.
of per e-mail: vrominfo@postbus51.nl

Begin de mail met de opmerking: “Aub niet alleen doorsturen aan VROM Inspectie Oost, maar primair aan minister Cramer, ofwel haar naaste medewerkers! ”

!!! Stuurt u aub ook een kopie aan mijzelf (solvir.steenwijk@yahoo.com) opdat wij de petities kunnen bundelen en ook aanbieden aan de leden van de Tweede Kamer, de Koningin, en ??

Voor meer en actuele informatie en foto’s zie: www.solvir.wordpress.com

Met vriendelijke groeten en hoogachtend, Ir. Jan Husslage
__________________________________________

Aan: Burgemeester en Wethouders

Geacht College,

Wij hebben zojuist een brief met de bijgevoegde tekst per post naar u gestuurd.

Wij hebben eveneens een brief naar de Koningin gestuurd, en verzoeken u derhalve geen voortijdige onbezonnen acties uit te voeren om haar in de gelegenheid te stellen deze brief te
beantwoorden.

Hoogachtend,

Niek Hoek
EDP

Ir. N.G.A. Hoek
EDP, Association for Energy Development and Planning
P.O. Box 11519,   2502 AM   The Hague
Bleijenburg 37,   2511 VC   The Hague
The Netherlands
Tel.      : +31-70-3609765
Fax       : +31-70-3924614
E-mail    : edp@antenna.nl
______________________________________________________________________
Burgemeester & WethoudersGemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1

8331 XE Steenwijk

Betreft: Stop sloop ecowoning van Ir. Jan Husslage (hierna JH)

Den Haag, 30 januari 2008

Geacht College,

Wij verzoeken u uw beslissing tot sloop van genoemde woning terug te draaien om de volgende redenen:

De gemeente maakt de fout om de verkeerde woning te slopen. Zij heeft immers de vergunning in deze wijk verleend om eco-woningen te bouwen. De woning van JH is de enige, die echt aan het eco-criterium voldoet. De andere woningen hebben veel steen en cement verwerkt. Voor de productie hiervan is uitzonderlijk veel fossiele energie gebruikt en dientengevolge ook uitzonderlijk veel CO2 geproduceerd (steen- en cementfabrieken behoren tot de grootste energieslurpers en milieu-vervuilers in Nederland). De totale CO2, die uitgestoten is alvorens een woning wordt opgeleverd, dient mede in rekening gebracht te worden bij de beoordeling van het eco-certificaat. Vergeleken bij de woning van JH liggen de andere woningen in de “eco-wijk” mijlenver achter. JH verdient het A++ energieprestatielabel, en in vergelijking hiermee de andere woningen hooguit het G- label.

Kortom, de andere “eco-“woningen voldoen niet aan het predicaat eco-woning, waarvoor de gemeente een vergunning heeft afgegeven en dienen derhalve gesloopt te worden.

Indien de gemeente toch volhoudt dat de andere woningen voldoen aan het eco-predicaat waarvoor zij vergunning heeft afgegeven, kan zij aangeklaagd worden wegens misleiding. Het zou verstandig zijn als de gemeente de woning van JH laat staan, anders kan zij ook aangeklaagd worden wegens verwijdering van bewijsmateriaal.

De woning van de JH is zeer innovatief, zowel qua gebruik van materialen als constructie, etc. Uit wetenschappelijk oogpunt is het uiterst belangrijk dat deze woning op duurzaamheid wordt ge-evalueerd door Technische Universiteiten, andere instituten, organisaties en architekten, zodat diverse vondsten een veel grotere toepassing in de bouwwereld krijgen, zowel in Nederland als daarbuiten. Duurzaamheid van een huis kan je alleen meten en beoordelen als je het tenminste 20 jaar laat staan.

Door onteigening van grond en huis van JH verlaagt de gemeente zich tot de praktijken, die Mugabe in Zimbabwe uitoefent. Slopen zal de wereldpers halen en Nederland zal niet meer serieus genomen worden in internationale fora op gebied van energie en milieu, en op het gebied van mensenrechten. Elk land zal Nederland aan kunnen klagen wegens schending van mensenrechten.

Ons voorstel luidt daarom: Stop de sloop; laat Rob, de tuinarchitekt met de groene handjes van RTL4 samen met JH een ecologisch verantwoord ontwerp maken en uitvoeren om het huis en de schutting op te vrolijken met planten en bloemen tot het mooiste huis van Steenwijk, en laat Husslage nog lang en gelukkig leven in zijn geweldige huis.

Hoogachtend,

Ir. N.G.A. Hoek

Bijlage: “Ter informatie”

Ter informatie:

EDP is al vele jaren actief op het gebied van energy efficiency in met name ontwikkelingslanden, en heeft hiervoor in 1996 de prestigieuze eerste prijs “Dutch Award on Environment and Development” gewonnen, uitgereikt door de Minister van VROM.

EDP is core member van INFORSE Europe, en adviseert via deze organisatie de Europese Commissie op het gebied van energy efficiency, o.a. voor gebouwen.

De heer Husslage is associé van EDP, en wij willen deze expert graag geestelijk heel houden voor toekomstige werkzaamheden in ontwikkelingslanden

Aan de minister van VROM, Mevrouw Dr. J. Cramer,

Geachte Minister,

Bij deze spreek ik mijn bezorgdheid uit omtrent de dreigende sloop van de ecowoning van de ir. J. Husslage te Steenwijk. Ik doe een dringend beroep op u in het kader van oa Cradle to cradle, de te strikte  bouwnormen in het kader van experimenteel ecologisch bouwen in dit geval te verruimen. Afbraak van levensvisie, iemands woning en het daarmee letterlijk op straat zetten van iemand die zijn beste beentje voorzet ondanks vrij grote tegenwerking van oa zijn leefomgeving/ betreffende gemeente is niet de manier om met karretrekkers om te gaan.

Dank voor uw medewerking.

Mark Sontrop
Bouwkundige
Maarssen

Aan de minister van VROM, Mevrouw Dr J. Cramer,
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Steenwijkerland,

Mijne dames/heren,

ik ben, als adviseur woningaanpassing en architect, van mening dat de voorgenome sloop van het project van de heer Huslage niet overeenstemt met het (landelijk en gemeentelijk) overheidsbeleid mbt. duurzaam bouwen.

Eerder vind ik veel van de overige gerealiseerde woningen in de wijk, waarvan bewoners nu bezwaren uiten tegen het project van de heer Huslage, slecht overeenstemmen met de oorspronkelijke duurzaamheidsgedachte voor deze wijk. Ik zou u derhalve dan ook willen verzoeken het genomen besluit tot sloop te heroverwegen.

Ik vertrouw erop dat u uw invloed aan kunt wenden om dit besluit terug te draaien.
Met vriendelijke groeten,
Ir Johan Grootveld

Bezoek de site over Woningaanpassingen en WMO
http://woningaanpassing.grootveld.net

Geachte Minister,

Mijn naam is Marten de Jong, ik ben partner architect van architectenbureau Emma te Amsterdam. In gesprek met collega’s begreep ik dat het fantastische (voorbeeld-) initiatief van dhr Husslage, te weten een duurzame, innovatieve en in particulier opdrachtgeverschap gerealiseerde woning te Steenwijkerland, veroordeeld is om te bezwijken onder locatie bureaucratie. Dit is volslagen waanzin!

Bij deze spreek ik mijn grote verontrusting uit en wil ik een zeer dringend beroep op u doen om te voorkomen dat het besluit van de gemeente Steenwijkerland de eigenhandig gebouwde ecologische woning van ir. Jan Husslage te slopen wordt uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Marten

ir. Marten de Jong
partner architect

Parooltoren 6e etage
Wibautstraat 129
1091 GL Amsterdam
t.+31(0)20 4233211
f.+31(0)20 4233212
gsm.+31(0)6 48405276
www.emma-architecten.nl
marten.dejong@emma-architecten.nl

Volgende pagina »


 • GEBRUIKSAANWIJZING

  In dit weblog vindt u zeer veel over de in maart 2008 gesloopte nieuwe ecowoning in Steenwijk.

  Leest u eerst de informatie onder de knop: "Actuele Inleiding"in de rechter kolom. Vervolgens kiest u daar andere items.

  De items onder "Onderwerpen" verschijnen altijd in afgeknotte vorm, zonder foto's. Klikt u altijd op de titelregel van een item: om de gehele tekst (en foto's) in beeld te krijgen! Niet op links in volgende regel klikken
  Het getal achter elke "Onderwerp" is het aantal items daarin.

  Nu de ecowoning vernietigd is, om de reden van overschrijding van de contractuele bouwtijd, zit Nederland opgescheept met een jurisprudentie en beleid, waarbij geen particulier het meer zal aandurven om een woning, afwijkend van standaard, in eigen beheer te ontwikkelen in tal van elitaire gemeentes die de valbijl zelf wensen te hanteren.
  En dat is het tegenovergestelde van het beleid van VROM: meer bouw door particulieren in eigen beheer.
  Door ons voortgaand procederen kan een eind worden gemaakt aan deze verloedering van de maatschappij. Financiele ondersteuning is hierbij hard nodig.


  Hieronder vindt u een lijst van namen van personen, die een kleine, maar voorname, selectie is van de vele honderden, die petities stuurden naar minister Cramer, B&W van Steenwijkerland, Tweede Kamerleden, de ministerpresident, de Rijksbouwmeester, en de Koningin. U kunt de petities alle elders lezen op deze site.

  05-02-2008 Ir. Mels Crouwel, Rijksbouwmeester, min. VROM 30-01-2008 Ir. N.G.A. Hoek, EDP, Association for Energy Development and Planning, Den Haag
  25-01-2008 Mark Sontrop, Bouwkundige, Maarssen
  24-01-2008 Ir Johan Grootveld, architect
  24-01-2008 Ir. Marten de Jong, architect, Amsterdam
  23-01-2008 Ir. Dirk Schonkeren, architect
  23-01-2008 H.W. Hubers, Stadsherstel Utrecht
  22-01-2008 Esther Ouwehand, Partij voor de Dieren
  22-01-2008 ing. Gerda Wentink, Franeker
  22-01-2008 drs. J. W. M. Minnema
  20-01-2008 Bram van Reemst, Hoofdredacteur Groene Golf, verenigingsblad Jongeren Milieu Actief, Utrecht
  17-01-2008 dr. Juri Czabanowsk
  16-01-2008 Rim H.M. Stroeks, innovatie-adviseur
  16-01-2008 Ir. Michiel Ritzen, architect
  16-01-2008 ir. P.J. van Langen , TU Delft
  16-01-2008 ing. Kyra Kuitert, Europees Centrum voor Eco en Agro Toerisme
  16-01-2008 M. Berkelaar, beleidsadviseur milieu&verkeer
  15-01-2008 Hilde Groen, voorzitter Ecodorp Alminde
  15-01-2008 ir. Theo A.C. van Rooijen, architect
  15-01-2008 ing. Jan Maas
  15-01-2008 Jaap Walvisch, architect
  14-01-2008 Ir Kees van der Hoeven, architect en oud-voorzitter van de Koninklijke maatschappij tot bevordering der Bouwkunst
  13-01-2008 Jan Jongert, architect, Rotterdam
  11-01-2008 Drs. WSC van Wilgenburg, Amsterdam
  11-01-2008 Woon/werkvereniging VERS, Rotterdam
  11-01-2008 ir. Johan Galjaard, stedenbouwkundige
  10-01-2008 J. Popken, inspecteur Bouw- en Woningtoezicht gemeente Groningen
  10-01-2008 Hermannus Scholtens, TU-Delft Bouwkunde
  10-01-2008 Albert van der Sar, Mensgericht Ontwerpen, Haastrecht
  07-01-2008 ir.A.Michaël de Vos, architect
  04-01-2008 ir. Hans Meijer, SimPlan
  04-01-2008 Frans Kerkhoff, architect
  02-01-2008 Paul Tameling, Informatiepunt Duurzaam Bouwen
  31-12-2007 P.H. Westendorp, TU-Eindhoven
  31-12-2007 ir. Ernest Israels, BOOM S/I, Delft
  28-12-2007 Ir. Dirk Paardekooper, Zwolle
  22-12-2007 Rene Dalmeijer, Strobouw Nederland
  21-12-2007 ir. Hajo Schilperoort, architect, Eindhoven
  21-12-2007 Ton Lavrijssen, Stichting N.A.R., Haghorst
  07-21-2007 dr. A. Jonker, Amsterdam
  29-01-2007 Floris Wouterlood, Zonnestroom Producenten Vereniging
  29-04-2007 Harm Scholtens, Architectuurdocent TU Delft